Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Landbouw

Mestcontrole: bedrijfsdoorlichting

De bedrijfsdoorlichting vindt haar oorsprong in het Vlaams Actieprogramma, dat instaat voor de uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn. Eén van de streefdoelen voor de periode 2015-2018 was een betere naleving van de regels. Om dat te bereiken heeft de Mestbank haar aanpak gewijzigd van administratieve controles naar bedrijfsdoorlichtingen op het terrein.

in 2018-2019 zullen ook in Horebeke verschillende doorlichtingen plaatsvinden, nu onder andere onze gemeente werd geselecteerd als "VODKA-focusgebied".

Meer info over de doorlichting vindt u hier.

Subsidiedatabank voor ondernemingen

De subsidiedatabank van het Agentschap Ondernemen, is een instrument waarop je de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemingen van de provinciale, de Vlaamse, de federale en de Europese overheid kan opzoeken.

Subsidiëring, financiering of adviesmogelijkheden specifiek gericht op land- en tuinbouw? Je vindt het hier terug.

Reglementering veldkanonnen

De reglementering omtrent het gebruik van het veldkanon wordt geregeld in het gemeentelijk GAS-reglement.

Wildschade

Schade door bejaagbaar wild kan niet vergoed worden omdat die dieren bejaagd kunnen worden. De jager kan hiertoe een bijzondere bejaging aanvragen.

Dat kan maximaal voor een periode van 3 maand en onder bepaalde voorwaarden.

Een schadevergoeding voor overlast door wilde dieren, kan enkel worden toegekend indien de schade werd toegebracht door niet-bejaagbaar wild.

Het Besluit van de Vlaamse Regering over de vergoeding van wildschade regelt de procedure voor de schadevergoedingen die werd veroorzaakt door niet-bejaagbaar wild of door een beschermde soort.

De aanvraag moet worden ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos met volgend formulier.

Schade aan land- en tuinbouwteelten

Extreme weersomstandigheden - onweer, overstromingen, hagel, ... - kunnen schade aanbrengen aan de land- of tuinbouwteelt.

Indien u hierdoor als beroepslandbouwer schade heeft ondervonden waardoor de inkomsten aanzienlijk verminderd zijn, kan u de gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade laten bijeenroepen. De schade dient groter te zijn dan 20 % van de oppervlakte van een bepaalde teelt op uw bedrijf ongeacht het aantal percelen.

U kan hiertoe een schriftelijke aanvraag tot bijeenroeping van de commissie richten aan het gemeentebestuur, t.a.v. de Schepen van Landbouw: Kerkplein 3, Horebeke. U dient volgende gegevens zeker te vermelden in uw schrijven.

  • bedrijfsgegevens (naam,adres, gsm, producentnummer)
  • kopie van verzamelaanvraag
  • perceelnummers van de getroffen percelen met het percentage schade
  • kopie fotoplan van de getroffen percelen
  • aard van teelt
  • zaaidatum
  • vermoedelijke oogstdatum
  • totale oppervlakte van het bedrijf
  • oorzaak van de schade
  • datum van teistering