ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Landbouw

Openbaar onderzoek PAS

Op 19.04.2022 loopt het openbaar onderzoek tem 17.06.2022 mbt het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER. 

De documenten kunnen digitaal ingekeken worden:

https://omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas

 

Subsidiedatabank voor ondernemingen

De subsidiedatabank van het Agentschap Ondernemen, is een instrument waarop je de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemingen van de provinciale, de Vlaamse, de federale en de Europese overheid kan opzoeken.

Subsidiëring, financiering of adviesmogelijkheden specifiek gericht op land- en tuinbouw? Je vindt het hier terug.

Reglementering veldkanonnen

De reglementering omtrent het gebruik van het veldkanon wordt geregeld in het gemeentelijk GAS-reglement.

Wildschade 

Schade door bejaagbaar wild kan niet vergoed worden omdat die dieren bejaagd kunnen worden. De jager kan hiertoe een bijzondere bejaging aanvragen.

Dat kan maximaal voor een periode van 3 maand en onder bepaalde voorwaarden.

Een schadevergoeding voor overlast door wilde dieren, kan enkel worden toegekend indien de schade werd toegebracht door niet-bejaagbaar wild.

Het Besluit van de Vlaamse Regering over de vergoeding van wildschade regelt de procedure voor de schadevergoedingen die werd veroorzaakt door niet-bejaagbaar wild of door een beschermde soort.

De aanvraag moet worden ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos met volgend formulier.

Schade aan land- en tuinbouwteelten

Extreme weersomstandigheden - onweer, overstromingen, hagel, ... - kunnen schade aanbrengen aan de land- of tuinbouwteelt.

Sinds 1 januari 2020 wordt echter niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden vallen onder de noemer 'ramp'. Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten.

Sinds 1 januari 2020 is er geen formele rol meer weggelegd voor de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten in het kader van het onderzoek tot erkenning van schadelijke natuurverschijnselen als ramp. De processen-verbaal van deze commissie moeten in het kader van de erkenning tot ramp dan ook niet langer overgemaakt worden aan het Vlaams Rampenfonds. Het kan wel dienen als bijlage om het bestaan en de omvang van de door de schadelijder geleden schade te staven in het kader van een persoonlijk vergoedingsdossier.

U kan hiertoe een schriftelijke aanvraag tot bijeenroeping van de commissie richten aan het gemeentebestuur, t.a.v. de schepen van landbouw, Kerkplein 3, 9667 Horebeke of per mail aan info@horebeke.be.

Inzameling asbest bij land- en tuinbouwbedrijven

In juli keurde de Vlaamse regering het protocol voor ondersteuning van de landbouwsector goed. Met dit protocol pakt de Vlaamse regering het asbestpassief in de landbouwsector aan en stimuleert ze de sector om de asbestdaken op agrarische gebouwen versneld te verwijderen. 

Wat?

Land- en tuinbouwers kunnen zich aanmelden bij de OVAM als ze beroep willen doen op de inzamelaar die de OVAM aanstelde om de gedemonteerde asbestdaken bij landbouwers aan huis in te zamelen.
Deze inzamelaar komt het asbestafval ophalen en brengt het naar een erkende stortplaats of afvalverwerker. Daarmee staat de OVAM in voor de financiering van de asbestmeerkost ten opzichte van een asbestvrij dak. De kostprijs van zo’n transport is in principe afhankelijk van de hoeveelheid afval dat wordt vervoerd, maar kan in veel gevallen zwaar doorwegen.  

Het naar beneden halen van de golfplaten of -leien behoort niet tot de dienstverlening van de OVAM. De landbouwer kiest of hij zelf het dak demonteert, of dat hij een aannemer aanstelt om het dak naar beneden te halen.

Wie wat mag verwijderen vindt u hier terug.
In deze brochure leest u hoe u het asbest vlot kan verwijderen.

Enkel hechtgebonden asbest, afkomstig van het dak van het landbouwpatrimonium mag in de container gelegd worden. Het gaat dus enkel om golfplaten, dakleien, dakplaten en dakaccessoires, zoals dakranden, schouwen, afdekkappen,...

Wat niet?

Gevelelementen, draagbalken, tussenschotten/muren, sandwichpanelen en gelijkaardige bouwelementen zijn niet toegelaten.

Wie kan zich aanmelden?

Actieve landbouwers, maar ook gepensioneerde landbouwers en landbouwers in bijberoep kunnen gebruik maken van deze ophaling.  

Als u zich wil aanmelden, moet u beschikken over een:

  • Landbouwnummer  
  • BTW-nummer
  • Exploitatienummer

Opgelet: Het protocol wordt uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten en dus ‘tot uitputting van de middelen’. 

Hoe meldt u zich aan?

Via deze link naar een webformulier kan u zich aanmelden. 

Hou volgende gegevens klaar voor u zich aanmeldt: 

  • Uw persoonlijke gegevens
  • Exploitatienummer
  • Landbouwnummer
  • BTW-nummer
  • Schatting aantal m² hechtgebonden asbest (golfplaten, leien)
Beschrijving van het gebouw

Per exploitatienummer kan u een aanvraag indienen. Verschillende gebouwen op 1 locatie kan u met 1 aanmelding doen. Bij een aanvraag gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden. U vindt de algemene voorwaarden hier terug.

Na het ingeven van alle gegevens, krijgt u een bevestiging dat de OVAM het dossier ontvangen heeft. U kan dan ook een kopie van de ingevulde gegevens downloaden of afdrukken.

De volgende stappen

Op basis van deze gegevens bekijkt de OVAM of u in aanmerking komt voor de ophaling door de aangestelde inzamelaar. In principe krijgt u binnen 5 werkdagen antwoord of de ophaling is goedgekeurd. De inzamelaar brengt de nodige containers voor de inzameling ter plaatse. Wanneer de containers gevuld zijn, haalt de inzamelaar de container(s) op een asbestveilige manier terug op.  

(Bron: www.ovam.be)